devoiceovercoach
top of page
Inschrijfvoorwaarden Workshops - De Voice-Over Coach

Hieronder publiceren wij de inschrijfvoorwaarden voor basisopleidingen, vak-/branche- /beroepsopleidingen en cursussen (hierna te noemen ‘opleiding’).

De Voice-Over Coach is geen lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze inschrijfvoorwaarden zijn wel in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

1. De studieovereenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de opleiding afneemt (hierna te noemen ‘u’) en De Voice-Over Coach, die de opleiding verzorgt (hierna te noemen ‘De Voice-Over Coach’). De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden lesuren.. De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. De Voice-Over Coach gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. De Voice-Over Coach draagt, indien van toepassing, zorg voor een goede planning en inroostering van de docenten voor lesdagen, examens en andere vormen van toetsing. U mag van De Voice-Over Coach verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten. De Voice-Over Coach zal zich inspannen om u in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden.

2. Inschrijving en bedenktijd

Door een inschrijving voor een opleiding van De Voice-Over Coach gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de eventuele examenkosten en het studieprogramma, vindt u op de website en/of in de betreffende studiegids van De Voice-Over Coach. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra De Voice-Over Coach uw inschrijving heeft ontvangen en De Voice-Over Coach de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Als de inschrijving via internet heeft plaatsgevonden, ontvangt u direct een bevestiging van de overeenkomst per e-mail; als de inschrijving op andere wijze heeft plaatsgevonden, vindt de bevestiging per post of e-mail plaats.

Er geldt een bedenktijd van zeven dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Makkelijker is het om gebruik te maken van het formulier voor ontbinding/herroeping. U kunt dit formulier opvragen bij de Klantenservice van De Voice-Over Coach. 

3. Toelatingseisen

Er geldt geen toelatingseis om deel te nemen aan deze opleiding van De Voice-Over Coach, tenzij anders vermeld op onze website of in de studiegids. Om de opleiding te kunnen doorlopen, dient u te beschikken over een computer met internettoegang.

4. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele lesgeld en het inschrijfgeld vindt u op onze website, het lesgeld en het eenmalige inschrijfgeld kunt u op verschillende manieren voldoen:

  • Automatische termijnbetaling per maand of ineens. U kunt op het inschrijfformulier uw IBAN/bankrekeningnummer te vermelden, waarna maandelijks of ineens automatisch het lesgeld van uw rekening wordt afgeschreven. Het inschrijfgeld wordt met de eerste maandtermijn afgeschreven.

  • Niet-automatische termijnbetaling. U ontvangt acceptgiro’s waarmee u maandelijks of ineens het verschuldigde lesgeld overmaakt. Bij betaling in termijnen per acceptgiro wordt eenmalig een bedrag van € 3,- bankkosten in rekening gebracht. Deze bankkosten worden toegevoegd aan het eerste termijnbedrag.

  • Betaling via IDEAL of in termijnen.

De Voice-Over Coach garandeert u dat uw lesgeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. De Voice-Over Coach zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen tien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is De Voice-Over Coach gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal De Voice-Over Coach het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan De Voice-Over Coach de toezending van nieuwe studiematerialen tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien De Voice-Over Coach een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld aangevuld met incasso en bijkomende kosten, en wordt uw studie tijdelijk onderbroken, zodat er geen studietijd verloren gaat.

U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen. De Voice-Over Coach is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien uw studie door een vordering enige tijd heeft stilgestaan, aanschaf van inmiddels geactualiseerd studiemateriaal komt voor uw rekening.

5. Studie- en serviceduur

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt.

 

6. Uitvoering van het onderwijs

Inschrijving voor optionele klassikale bijeenkomsten (praktijkdagen) geschiedt op volgorde van ontvangst door De Voice-Over Coach. Het kan voorkomen dat er sprake is van onder- of overinschrijving. Dit betekent dat er te weinig of juist te veel studenten zijn ingeschreven om op verantwoorde, didactische wijze klassikaal onderwijs te verzorgen. Het De Voice-Over Coach kan u in dit geval als alternatief aanbieden het onderwijs op een alternatieve locatie of via afstandsonderwijs te volgen.

Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet De Voice-Over Coach er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal De Voice-Over Coach studenten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De klassikale bijeenkomst zal dan opnieuw worden ingepland. Incidentele uitval van een docent of klassikale bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgelden.

In enkele gevallen wordt deelname aan klassikale bijeenkomsten verplicht gesteld. Het rooster geeft u hier meer informatie over.

7. Ruilen of overstappen

Ruilen van opleiding is uitsluitend mogelijk tot 7 dagen na de startdatum van de opleiding. Indien er sprake is van een betalingsachterstand is ruilen niet mogelijk. De totale hoogte van het les- en examengeld van de nieuwe opleiding dient minstens 75% van de oude opleiding te zijn. Ruilen van een klassikale opleiding naar een reguliere opleiding is niet mogelijk. Het verzoek tot ruilen kan gestuurd worden naar de afdeling Klantenservice via het e-mail adres info@devoiceovercoach.nl. Het reeds betaalde lesgeld wordt overgezet naar de nieuwe opleiding. Vanaf het moment dat de inschrijving voor de nieuwe opleiding aan u bevestigd is, zijn de inschrijfvoorwaarden van de betreffende opleiding van toepassing.

Als ruilen niet meer mogelijk, is het toegestaan éénmalig over te stappen naar een andere opleiding. De totale hoogte van het les- en examengeld van de nieuwe opleiding dient minstens 75% van de oude opleiding te zijn.

Voor de oude opleiding dient het lesgeld tot het startmoment van de nieuwe opleiding betaald te worden, de resterende termijnen van de oude opleiding worden gecrediteerd. Vanaf het startmoment van de nieuwe opleiding gaat de nieuwe studieduur in en is het nieuwe lesgeld verschuldigd. Het moment van overstappen bepaalt of het verplicht is het lesmateriaal van de lopende studieperiode aangetekend aan het De Voice-Over Coach te retourneren. Vanaf het moment dat de inschrijving voor de nieuwe opleiding aan u bevestigd is, zijn de inschrijfvoorwaarden van de betreffende opleiding van toepassing.

8. Tussentijdse beëindiging

Bij De Voice-Over Coach schrijft u zich in voor het volledige programma van de opleiding. Tussentijdse opzegging van de opleiding is niet mogelijk.

Bij het overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

9. Verzendkosten

De eentuele verzendkosten voor de toezending van het lesmateriaal zijn voor rekening van De Voice-Over Coach. Alle postzendingen aan De Voice-Over Coach en haar docenten dienen door u voldoende te worden gefrankeerd.

10. Lesmateriaal

Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij De Voice-Over Coach (voor zover van toepassing).

11. Exameninformatie

Indien er bij uw opleiding sprake is van examens, ontvangt u hierover alle informatie. Bij de huidige opleidingen is er geen examen van toepassing.

12. Klantenservice en mentorenteam

De Voice-Over Coach doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. De Voice-Over Coach zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen. Mocht u een opmerking hebben over de geboden service, dan kunt u via de website van De Voice-Over Coach een melding indienen. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding zijn de klantenservice en het mentorenteam telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door De Voice-Over Coach binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door De Voice-Over Coach per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten. Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van De Voice-Over Coach.

13. Geschillen

Bij geschillen kan zowel u als De Voice-Over Coach een bindend advies vragen bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). Voordat u een geschil aanhangig maakt, moet u wel eerst de klachtenprocedure hebben doorlopen (zie artikel 10) en moet de afhandeling daarvan niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing. U moet het geschil dan binnen drie maanden na de afhandeling voorleggen aan De Geschillencommissie.

De Geschillencommissie vraagt voor de behandeling van een geschil een financiële bijdrage. Als De Voice-Over Coach aan u laat weten een geschil voor te leggen aan De Geschillencommissie, dan hebt u vijf weken de tijd om aan De Voice-Over Coach te laten weten dat u daarmee al dan niet akkoord gaat. Indien u niet reageert, kan De Voice-Over Coach het geschil voorleggen aan De Geschillencommissie of aan de rechter. Wanneer u niet akkoord gaat binnen de genoemde termijn, kan De Voice-Over Coach het geschil alleen voorleggen aan de rechter.

14. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover De Voice-Over Coach toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van De Voice-Over Coach beperkt tot vergoeding van de directe schade. De aansprakelijkheid voor letselschade, dood of zaakschade valt hier niet onder. 

Mocht de deelnemer tijdens de workshop last krijgen van keel en/of stembanden dient de deelnemer dit direct te melden bij De Voice-Over Coach. Deze zal u dan doorverwijzen naar een logopedist of uw huisarts. Probeer overbelasting van uw stembanden ten alle tijden te voorkomen.

15. Wet bescherming persoonsgegevens

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens worden de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, opgenomen in de (klanten) administratie. Deze administratie staat geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder het meldingsnummer m1329153. De Voice-Over Coach zal uw gegevens alleen gebruiken om u te blijven informeren over de opleidingen van De Voice-Over Coach of daaraan gerelateerde informatie.

De Voice-Over Coach verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan De Voice-Over Coach laten weten.

16. Schorsing

Het College van Bestuur van De Voice-Over Coach behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

17. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door De Voice-Over Coach worden gewijzigd. De Voice-Over Coach zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van De Voice-Over Coach.

 

[versie: augustus 2020]

bottom of page